keskiviikko 28. joulukuuta 2016

Marian ajatuksia opettamisesta

Tavoitteenamme on tarjota laadukasta paritanssinopetusta aikuisille harrastajille.
Opetuksessamme toteutamme seuraavia arvoja: avoimuus, asiantuntijuus, joustavuus, rehellisyys, kansainvälisyys.
Opettajina olemme oman alamme asiantuntijoita, jotka omista lähtökohdistamme itseämme kaikenaikaa kehittäen jaamme tietoamme ja taitoamme oppilaiden ja muiden opettajien kanssa, ja autamme oppilaita oppimaan. Oppilas on oman tilanteensa asiantuntija, opettaja on oman alansa asiantuntija, ja yhdessä he muodostavat tavoitteet ja keinot joilla tavoitteeseen päästään.
Avoimuus tarkoittaa oppilaiden ja opettajien avoimuutta kohdata toisensa hetkessä, avoimuus oppia ja kokeilla uusia asioita, avoimuus muita tanssilajeja kohtaan, avoimuus toisten ideoita ja toisten kokemuksia kohtaan. Avoimuus myös muita taiteenlajeja kohtaan.
Kansainvälisyys on itsestään selvä osa argentiinalaista tangoa. Kannustamme oppilaita kansainvälisyyteen, matkustamaan sekä lähialueilla että myös tangon syntyalueelle Argentiinaan ja Uruguaihin, osallistumaan kansainvälisiin tapahtumiin ja festivaaleille. Opetamme sekä Suomessa että ulkomailla; pidämme yllä kansainvälisiä yhteyksiä, ja kouluttaudumme itse kansainvälisesti.
Joustavuus on tärkeää sekä opettajille että oppilaille muuttuvissa elämäntilanteissa, ja myös suhtautumisessa omiin ja tanssiharrastuksen suunnitelmiin ja tulevaisuuteen.
Rehellisyys merkitsee rehellistä suhtautumista omiin taitoihin oppilaana ja opettajana, opettajan suhtautumista oppilaisiin ja toisin päin, ja koulun, opettajan ja oppilaan suhdetta lajin kansalliseen ja kansainväliseen maailmaan. 

YLEISIÄ TAVOITTEITA:  
Paritanssin harrastamisen tavoitteena on tuoda iloa ja elämyksiä kaikkien harrastajien ja tanssia katsovien ihmisten elämään. Tanssin parissa voi oppia uusia asioita tanssista, omasta kehostaan, itsestään tai kumppanistaan ja muista ihmisistä. Tanssi voi tuoda terveyttä ja hyviä elintapoja harrastajan elämään, ja tanssi voi tuoda iloa elämään vaikka terveyshuolia olisikin. Tanssista voi löytää keinon ilmaista itseään, ja keinon olla yhteydessä muihin ihmisiin. Seuratanssin sosiaalinen ympäristö on tärkeä, ja siitä tangoyhdistys ja tanssiyhteisö pitää myös huolta.  

IHMISKÄSITYS: Opetuksemme perustana on humanistinen ja holistinen ihmiskäsitys ihmisestä henkisenä ja ruumiillisena kokonaisuutena. Ihminen on ainutkertainen ja toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti elämäänsä. Uskomme
ihmisen kykyyn oppia ja kehittää itseään. Jokaiseen oppimistapahtumaan ihminen, sekä opettaja että oppilas, tuo mukanaan oman menneisyytensä ja omat kokemuksensa, omat ominaisuutensa ja omat persoonallisuuspiirteensä. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset erot ja pyritään tukemaan oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan.  

OPPIMISKÄSITYS:
Opetuksemme ja oppimisympäristön kehittämiseen tähtäävä toimintamme tukeutuu konstruktivistiseen ja realistiseen oppimiskäsitykseen. Opetuksen tarkoituksena on opiskelijoiden monipuolinen kehittäminen, joten tarvitaan useita toisiaan tasapainottavia lähestymistapoja. Mitään oppimisnäkemystä ei tulisi soveltaa ainoana oikeana totuutena, vaan erilaiset näkemykset tulisi nähdä toisiaan täydentävinä näkökulmina. Perusajatuksena on, että oppija rakentaa tietonsa ja taitonsa jo hallussaan olevan pohjatiedon ja osaamisensa varaan. Oppiminen on syklisesti etenevä prosessi, jossa uuden oppimisen myötä syvennetään aiemmin opittua. Oppimista tapahtuu opettajan ohjauksessa, itseohjautuen, ja vuorovaikutuksessa opettajan, parin, ryhmän, oman tanssiyhteisön, ympäröivän tanssikulttuurin ja muun yhteiskunnan kanssa. Oppiminen perustuu tekemällä oppimiseen, luovaan toimintaan, tutkivaan otteeseen; toisaalta suunnitelmallisuuteen ja toisaalta elämyksellisyyteen. Oppimisessa merkitsevää on myös kyky arvioida omaa oppimista ja
oppimistaitoja. 

TANSSIKÄSITYS: 
Argentiinalainen tango on kansanperinteen omainen paritanssi, joka voi olla seuratanssia tai esittävää taidetta. Tangoa ei ole virallisesti vakioitu, vaan sen muoto, materiaali, tekniikka ja estetiikka pohjautuu kulttuuriseen kollektiiviseen käsitykseen. Seuratanssimuodossa argentiinalaista tangoa voi tanssia "with anybody with any body", eli kuka tahansa kenen tahansa kanssa. Tanssitunneilla kannustetaan parinvaihtoon, sillä silloin oppii parhaiten ja nopeimmin. Seuratanssi perustuu improvisaatioon tiettyjen sääntöjen puitteissa. Tanssissa on viejän ja seuraajan roolit, jotka usein ovat viejä=mies ja seuraja=nainen, mutta tunneillamme kukin voi valita itselleen mukavimman roolin sukupuolesta riippumatta, ja roolin vaihtamista kannustetaan. Tanssitunneilla opetetaan argentiinalaisen tangon kansainvälistä tanssietikettiä, ja sen noudattamista kannustetaan ja harjoitellaan. 
Oppilaalla on mahdollisuus kehittää osaamistaan myös esittävänä tanssijana ja taiteilijana. Argentiinalaisen tangon tekniikkaa voi käyttää seuratanssimuodossa, se on esittävä tanssi kansanperinteen omaisessa muodossa (esim. showtango), ja sillä voi ilmaista mitä tahansa asioita joita tanssilla ja liikkeellä voi ilmaista. 
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti